2. Inschrijvingen

Instapdata schooljaar 2018-2019

Mijn kind gaat naar school in het schooljaar 2018-2019.

Kinderen geboren in 2016 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2018-2019 op volgende instapdata:

·         1 september 2018 >> geboren ten laatste op 01/03/2016

·         5 november 2018 >> geboren ten laatste op 05/05/2016

·         7 januari 2019 >> geboren ten laatste op 07/07/2016

·         1 februari 2019 >> geboren ten laatste op 01/08/2016

·         11 maart 2019 >> geboren ten laatste op 11/09/2016

·         23 april 2019 >> geboren ten laatste op 23/10/2016

·         3 juni 2019 >> geboren ten laatste op 03/12/2016

Kinderen geboren tussen 03/12/2016 en 31/12/2016 kunnen instappen op 1 september 2019 (maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 maart 2018).

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via de website Onderwijs Vlaanderen (http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter )

Inschrijving peuters
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:
 
  • de eerste schooldag na de zomervakantie;  
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaart.
 
 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen

Ons inschrijvingsbeleid

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten  maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jou schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, vragen we op het einde van het schooljaar wel om te bevestigen of je kind ook het volgende schooljaar bij ons blijft. Daartoe krijg je vooraf een (her)inschrijvingsformulier. Er wordt gevraagd om dit de volgende dag of ten laatste bij het oudercontact (rapportbespreking lagere), ingevuld en ondertekend, terug mee te geven met je kind. Dit is ter bevestiging van inschrijving voor het volgende schooljaar.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

Praktische info

Start van de inschrijvingen

Onze inschrijvingen (voor nieuwe peuters) starten in maart. In deze maand vindt er een opendeurdag plaats. Er kan ook ingeschreven worden nadat een telefonische afspraak werd gemaakt met de directeur.

Maximumcapaciteit

Op onze school kunnen een totaal van 250 kinderen school lopen.

Capaciteit kleuter: 100 - Capaciteit lagere: 150

Recht op voorrang bij inschrijvingen

Broers en zussen (ofwel met dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel met geen gemeenschappelijke ouders, maar wel wonend onder hetzelfde dak) hebben voorrangsrecht op alle andere leerlingen bij een inschrijving.

Instapdata schooljaar 2018-2019

Kinderen geboren in 2016 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2018-2019 op volgende instapdata:

·         1 september 2018 >> geboren ten laatste op 01/03/2016

·         5 november 2018 >> geboren ten laatste op 05/05/2016

·         7 januari 2019 >> geboren ten laatste op 07/07/2016

·         1 februari 2019 >> geboren ten laatste op 01/08/2016

·         11 maart 2019 >> geboren ten laatste op 11/09/2016

·         23 april 2019 >> geboren ten laatste op 23/10/2016

·         3 juni 2019 >> geboren ten laatste op 03/12/2016

Kinderen geboren tussen 03/12/2016 en 31/12/2016 kunnen instappen op 1 september 2019 (maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 maart 2018).

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via de website Onderwijs Vlaanderen (http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter )

Is je kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2019-2020!

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.